Lennokit ja Ilmailulaki

Tässä artikkelissa tarkastellaan Ilmailulakia ja lennokkeja. Ilmailulaki ei ole sama asia kuin lennokkimääräys. Määräyksen tekee viranomainen mutta Ilmailulain ja sen muutokset säätää Suomen Eduskunta. Ilmailulakia uudistettiin vuonna 2014 ja siihen tuli silloin uusia lennokkeja koskevia säädöksiä. Niitä on edelleen hyvin vähän. On huomattava, että lennokkitoimintaa koskevat myös muut lait. Tällainen on esimerkiksi Rikoslaki koskien liikenneturvallisuuden vaarantamista, ilmaliikennejuopumusta ja salakatselua.  Tässä artikkelissa käydään läpi ne muutamat ilmailulain säädökset, jotka koskevat lennokkeja.

Lennokin määritelmä

Laissa kaikki lennokit jaetaan niiden käyttötarkoituksen mukaan kahteen luokkaan: Lennokit ja miehittämättömät ilma-alukset. Lennokit määritellään laissa seuraavasti:

Lennokilla tarkoitetaan lentämään tarkoitettua laitetta, jonka mukana ei ole ohjaajaa ja jota käytetään harraste- tai urheilutarkoitukseen.

Olemme aikaisemmin tottuneet siihen, että helikopteri ja lennokki ovat eri asia. Nyt Lennokki -sanan alle kuuluvat helikoptereiden lisäksi myös kaikki multikopterit. Toinen uusi asia on se, että lennokki on lennokki vain, jos sen lennättämisellä ei ole muuta tarkoitusta kuin harrastustoiminta tai kilpaileminen.  Jos lennokkia käytetään esimerkiksi kaupalliseen toimintaan, tutkimukseen tai valvontaan, niin se on miehittämätön ilma-alus. Ero on tärkeä ymmärtää, sillä niiden määräyksissä on suuri ero. Tämä tilanne tulee hyvin helposti vastaan: Jos multikopterilla kuvaa omaksi ilokseen, niin se on lennokki. Jos kuvia myy, niin se on ilma-alus.

TRAFI:n valtuudet antaa lennokkimääräys

 Ilmailulaissa TRAFI:lle annetaan seuraavat valtuudet:

Jos turvallisuus- tai ympäristövaikutukset sitä edellyttävät ja jos EASA-asetuksesta ei muuta johdu, Liikenteen turvallisuusvirasto (TRAFI) voi antaa …  harraste- ja urheilulennokkia koskevia teknisiä, toiminnallisia sekä ohjaajalta edellytettävää tietoa, taitoa, kokemusta ja ikää koskevia määräyksiä. Tällaisia määräyksiä valmisteltaessa on kuultava ilmailualan valtakunnallisia harrastejärjestöjä.

Ilmailulaki antaa TRAFI:lle valtuudet antaa lennokkeihin liittyvän ilmailumääräyksen. Laissa puhutaan tilanteesta, jossa turvallisuusvaikutukset sitä edellyttävät. Lennokkien (multikoptereiden) määrä ja niiden vastuuton käyttö kasvavat voimakkaasti ja kasvun ennustetaan kiihtyvän edelleen. Edellytykset ovat täyttyneet siltä osin ja sen perusteella TRAFI on käynnistänyt määräysprosessin. Se ei liity perinteiseen lennokkiharrastukseen vaan multikoptereiden suureen määrään. Laki ei kuitenkaan erottele perinteisiä lennokkeja ja multikoptereita toisistaan ja siksi määräys koskee lähtökohtaisesti kaikkia lennokkeja. Määräysten ei kuitenkaan tarvitse olla samoja kaikille. Lain perusteella TRAFI:n on mahdollista antaa esimerkiksi ”ohjaajan tietoon, taitoon ja kokemukseen” perustuvia määräyksiä.  

Laissa mainitaan, että ”jos EASA-asetuksesta ei muuta johdu”... EASA on Euroopan Ilmailuturvallisuusviranomainen, joka valmistelee ja antaa myös lennokkeja koskevia määräyksiä. Lain kohta tarkoittaa sitä, että Suomen lennokkimääräys ei voi olla ristiriidassa EASA:n lennokkimääräyksen kanssa. Näyttää siltä, että EASA on antamassa paikallisille viranomaisille (TRAFI) vapauksia tehdä poikkeavia kansallisia määräyksiä. Eri maiden lennokkijärjestöt ajavat voimakkaasti tätä tavoitetta.       

 TRAFI:n on lain mukaan otettava Suomen Ilmailuliitto mukaan määräyksen valmistelutyöhön. TRAFI pyytää kommentteja myös esimerkiksi puolustusvoimilta, Finavialta, kaupallisilta toimijoilta ja myös yksityisiltä henkilöiltä. SIL:llä on kuitenkin selkeä rooli määräystyössä, koska se on erikseen mainittu Ilmailulaissa. SIL on tästä syystä lennokkiharrastajien tärkein vaikutuskanava lennokkimääräyksiä tehtäessä.

Korvausvelvollisuus ja vakuutukset

Ilmailulain mukaan lennokit poikkeavat muista ilma-aluksista ilmailussa aiheutuneen vahingon korvausvastuun ja vakuutusten osalta. Lennokkien osalta sovelletaan vahingonkorvauslain säännöksiä. Vahingonkorvauslaki on laki, joka koskettaa kaikkia yksityishenkilöitä normaaleissa arkitilantanteissa. Arkitilanteiden korvausvastuun syntyminen on hyvin yleisesti väärin ymmärretty asia, koska vahingonaiheuttajaa pidetään yleisesti korvausvastuullisena. Asia ei ole näin yksinkertainen. Vahingonkorvauslain mukaan se, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen. Laissa on olemassa asiasta joitakin poikkeuksia, mutta pääsääntöisesti korvausvastuun syntyminen kuitenkin edellyttää, että vahingon aiheuttaja on toiminut joko tai tahallisesti tai huolimattomasti.  

Lennokkitoiminnassa ei tarvita Ilmailulain mukaan mitään vakuutuksia. Useat kerhot ja kilpailujärjestäjät vaativat kuitenkin ns. kolmannen osapuolen vastuuvakuutuksia. Se tarkoittaa vakuutuksia, jotka eivät korvaa 1) itselle 2) eikä omalle omaisuudelle vaan 3) ulkopuoliselle syntyneen vahingon. Yleisesti ei kuitenkaan ymmärretä, että vakuutukset korvaavat ainoastaan, jos vahingonkorvauslain mukaan syntyy korvausvelvollisuus. Edellisen mukaan se on vähintäänkin tulkinnan varainen asia. Tämä johtaa helposti tilanteisiin, joissa vahingon osapuolille on syntynyt käsitys korvausvelvollisuudesta, mutta vakuutusyhtiö on toista mieltä, eikä korvaa vahinkoa. Tilanne kehittyy helposti riidaksi ja pahimmillaan oikeusprosessiksi. Koska korvausvelvollisuuden syntyminen on monimutkainen asia, niin vakuutusyhtiöt eivät helposti anna lupauksia siitä, missä tilanteissa ne korvaavat vahingon.  

Useissa maissa lennokit rinnastetaan korvausvelvollisuuden ja vakuutusten suhteen Ilma-aluksiin. Niiden korvausvelvollisuus on yksikäsitteinen.

”Ilma-aluksen omistaja, haltija ja käyttäjä ovat huolimattomuudestaan riippumatta yhteisvastuussa vahingosta, joka ilma-aluksen käyttämisestä ilmailuun aiheutuu henkilölle tai omaisuudelle, jota ei kuljeteta kyseisessä ilma-aluksessa.”

Tästä syystä Ilma-aluksille vaaditaan EU:n Ilmailun vakuutusasetuksen mukainen vastuuvakuutus joka korvaa aina syntyneen vahingon. Asiassa ei ole tulkinnanvaraisuuksia eikä epäselvyyksiä. Näissä maissa lennokeille löytyy vakuutuksia 30-50€ / vuosimaksulla.

Mikäli lennokkia käyttää kaupalliseen tarkoitukseen, se muuttuu ilma-alukseksi. Se on aina korvausvelvollinen ja sille vaaditaan Ilmailuissa käytettävä vastuuvakuutus. 

Rangaistukset

Ilmailulaki säätää ilmailurikkomuksesta seuraavaa:

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta rikkoo …  harraste- ja urheilulennokkia taikka niiden ohjaajaa koskevaa määräystä… on tuomittava, jollei teosta muualla ole säädetty ankarampaa rangaistusta, ilmailurikkomuksesta sakkoon.

Ilmailulaissa todetaan, että alla mainituista rikkomuksista säädetään toisaalla:

Rangaistus liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta säädetään rikoslain 23 luvun 1 ja 2 §:ssä.

Rangaistus ilmaliikennejuopumuksesta, kulkuneuvon luovuttamisesta juopuneelle ja kuljettamisesta oikeudetta säädetään rikoslain 23 luvun 6, 8 ja 10 §:ssä

Leave a comment