Lennokkimääräysten tilanne 2018 alussa

EASA määräykseen liittyvää materiaalia löytyy täältä.

Vuoden 2018 alussa ollaan odottavalla kannalla määräysten suhteen. Suomen nykyistä kansallista RPAS määräystä ollaan juuri päivittämässä ja Euroopan laajuinen uusi EASA määräys julkaistaan keväällä 2018. Myös Lentsussa odotellaan tilanteen kehittymistä ja uusia määräystekstejä luettaviksi. Täysin toimettomana ei olla kuitenkaan oltu. Vuodenvaihteeseen mennessä saimme valmiiksi tilannekuvan ja analyysin Lentsuyhteisöjen tämän hetkisestä tilanteesta ja päivitimme sen pohjalta pitkän aikavälin tavoitteet. Niitä hienosäädetään vielä lisää ja niihin palataan alkuvuodesta. Uusi Lennokkitoimikunta LeT aloittaa työnsä heti vuoden alusta. SIL perusti Dronetoimikunnan DT, joka myös liittyy kiinteästi lennokkitoimintaan. Lentsu toimii kiinteässä yhteistyössä molempien toimikuntien kanssa.

Uusien määräystekstien sisällöstä harrastajilla ei ole olemassa tarkkaa tietoa. Suomen nykyisen RPAS määräyksen päivityshankkeen Trafi julisti jo syksyllä. Ilmeisesti siinä ei ole tulossa mitään kovin mullistavaa uutta, vaan olemassa olevaa määräystekstiä tarkennetaan kokemusten ja saatujen palautteiden pohjalta. Sen aikataulu on venynyt vähän alkuperäisestä. Valmista piti olla jo vuoden vaihteessa. Seuraava vaihe on luonnoksen julkaiseminen ja siihen liittyvän kommentointivaiheen käynnistäminen. Siinä yhteydessä esimerkiksi SIL voi lausua oman käsityksensä ja mahdollista on sekin, että SIL ja Trafi järjestävät asian tiimoilta yhteisen palaverin. Kuka vaan voi jättää kommenttinsa, joten kaikki mielipiteet saadaan varmuudella mukaan.

EASA määräys etenee suunnilleen aikataulussaan. Euroopan Komissio antoi vuonna 2015 Euroopan ilmailuturvallisuusviranomaiselle EASA:lle tehtävän luonnostella koko EU alueelle yhteiset lennokkeja koskevat määräykset. Lähtökohtana olivat näkymät multikoptereiden nopeasta yleistymisestä ja niiden aiheuttamasta turvallisuusriskistä muulle ilmailulle ja myös maassa olevalle omaisuudelle ja ihmisille. Myös niiden käyttö rikollisessa ja terroristisessa tarkoituksessa aiheutti huolta. EASA käynnisti projektin ja on julkaissut sen jälkeen useita versioita määräystekstistä. Ensimmäisten versioiden jälkeen perinteisten lennokkien harrastajat heräsivät vaatimaan sitä, että ne pitää jättää kokonaan määräyksen ulkopuolelle. Voimakkaista vaatimuksista huolimatta EASA päätti pitää ne mukana määräyksessä, mutta kertoi, että niiden osalta on mahdollista säätää poikkeuksista ja lievennyksistä. Näin on myös tapahtunut ja merkittävin osa niistä voidaan viimeisimmän luonnoksen mukaan sopia kansallisesti tietyissä raameissa, mutta suhteellisen vapaasti kuitenkin.

Suurin muutos meidän kannaltamme tulee olemaan se, että lennokit jaetaan jatkossa kahteen ryhmään niiden rakenteen perusteella: ”Itse rakennetut lennokit DIY” ja ”standardin mukaiset lennokit”. Jälkimmäisiä saavat jatkossa valmistaa ainoastaan teolliset toimijat, jotka noudattavat EASA:n julkaisemia vaatimuksia lennokkien tekniikasta. Lennokeissa tulee olla esimerkiksi automaattisia rajoitusjärjestelmiä (geofencing, High Limit) ja automaattinen tunnistusjärjestelmä (e-identification). Ne kaikki rekisteröidään kuten myös kaikki niiden käyttäjät. Lennokkeihin ei saa itse tehdä mitään muutoksia. Tällä kaikella valmistaudutaan tulevaan eurooppalaiseen U-Space järjestelmään. Se on automaattinen lennonohjausjärjestelmä autonomisesti lentäville miehittämättömille ilma-aluksille. Taustalla on visio siitä, että lennokkeja ryhdytään käyttämään alailmatilassa laajasti erilaisiin hyötytehtäviin, kuten esimerkiksi postin ja lähetysten kuljetukseen. Myös harrastajien käyttämät kuvauskopterit tulevat olemaan osa U-Space järjestelmää. Sen ensimmäisten osien pitäisi valmistua jo 2019 ja järjestelmä on suunnitelmien mukaan käytössä 2020 -luvun ensimmäisellä puoliskolla.

Itse rakennetut lennokit DIY eivät toimi U-Space järjestelmän kanssa, joten niiden osalta säädetään erilaisista poikkeuksista. Yksi keskeinen periaate on se, että DIY toiminta keskitetään tiettyihin kiinteisiin paikkoihin. Määräyksessä on Artikla 12. jonka mukaan on mahdollista perustaa DIY lennokkien kiinteitä lennätyspaikkoja ja niissä voidaan poiketa muun määräyksen vaatimuksista tekniikan, tutkintojen, ikärajojen ja esimerkiksi korkeuden suhteen. Tämä järjestely muistuttaa huomattavasti nykyisiä lennokkien lennätyspaikkoja. Määräyksessä on myös kaksi mahdollisuutta sille, että DIY lennokkeja voi lennättää muuallakin, kuin kiinteissä paikoissa. Toinen on painorajaan perustuva määräys siitä, että alle 250g DIY lennokkeja voi lennättää alle 50m korkeudessa. Sen piiriin kuuluvat erilaiset ”markettilennokit” ja myös erilaiset depron lennokit, heittoliidokit sekä FPV lennokkien puolelta MicroFPV:t ja Tiny Whoopit. Toinen mahdollisuus on ns. UAS.OPEN.60 säädös, jonka mukaa alle 25 kilon DIY lennokkia saa lennättää turvallisessa paikassa alle 120 metrin korkeudella. Se mikä on turvallinen paikka, jää lennättäjän itsensä päätettäväksi. Määräyksessä mainitaan, että se ei voi sijaita ”tiheästi asutulla alueella” ja lennätysalueella ei saa olla sivullisia. Käytännössä tällaisia paikkoja löytyy järvien jäiltä, pelloilta jne. Suomessa tällaisia paikkoja on paljon.

Monimutkaisin, mutta samalla kaikkein laajin mahdollisuus DIY lennokeille sisältyy Artikla 14:n. Se on kirjoitettu siihen osaan määräystä (Specific -luokka), joka käsittelee erilaisten organisaatioitten lennätystoimintaa. Perusidea on se, että rekisteröidyt organisaatiot (esimerkiksi yritys) voivat saada tilanteen mukaisen oikeuden lennätystoimintaan, kun sen toiminta perustuu dokumentoituun turvallisuuden hallintajärjestelmään SMS, toiminnan riskit on analysoitu ja toimenpiteet niiden poistamiseksi on tehty. Näiden perusteella on mahdollista saada kertaluonteinen tai pysyvä lupa harjoittaa kyseistä lennokkitoimintaa. Lennokkikerhot, -yhdistykset tai -liitot rinnastetaan yrityksiin ja ne voivat saada pysyvän luvan jäseniensä lennokkitoimintaan. Se lupa voi käsittää esimerkiksi toiminnan lennokkien lennätyspaikalla, mutta yhtä lailla se voi antaa mahdollisuuden poiketa muista EASA säädöksistä lennätyspaikkojen ulkopuolella. EASA ei aseta mitään rajoituksia, vaan kansalliset viranomaiset voivat antaa Artikla 14. mukaan maakohtaisesti omia säädöksiä. Suomessa se viranomainen on Trafi.

EASA määräyksen viimeisin luonnos julkaistiin alkusyksystä 2017. Euroopan eri maiden lennokkijärjestöt perustivat 2017 alussa yhteisen kattojärjestön EMFU (European Model Flying Union) ajamaan lennokkiharrastajien etua. SIL on järjestön perustajajäseniä. EMFU jätti luonnoksesta oman kommenttinsa ja on myös osallistunut määräyksen valmisteluun ns. Expert Groupin toiminnan kautta. Myös eri maitten liitot, kerhot ja yksityiset harrastajat jättivät luonnokseen omat kommenttinsa. Lennokkiharrastajat ovat siis aktiivisesti vaikuttaneet määräysprosessiin, ja niiden ääntä on myös jonkun verran kuunneltu. Nyt odotellaan jännityksellä lopullisen määräyksen ulostuloa, jonka pitäisi tapahtua keväällä 2018. Siihen voi tulla vielä muutoksia luonnokseen nähden. Määräys astuu voimaan heti. Siinä on kolmen vuoden siirtymäaika, jona aikana Suomessa noudatetaan nykyistä RPAS määräystä. Siirtymäajan kuluessa harrastajien pitää neuvotella maakohtaisesti siitä, miten DIY toiminta järjestetään Artikla 12. ja 14. puitteissa. Suomessa lennokkiharrastajia näissä neuvotteluissa edustaa Suomen Ilmailuliitto SIL.

Liitteenä on yhteenveto määräystekstistä. Se löytyy täältä.

Leave a comment